Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin konkursu spinninista.pl 0
Regulamin konkursu spinninista.pl

REGULAMIN KONKURSU „spinningista.pl”

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady konkursu pt.
   „SPINNIGISTA.PL” (dalej: „Konkurs”). Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
 2. Organizatorem Konkursu jest Fishing Poland. z siedzibą w Pyskowice pod adresem ul. Matejki Boczna 2/1/16 44-120 Pyskowice NIP: 9691521260, (dalej: „Organizator”),

 

 1. Konkurs trwa w dniach od 22/02/2023 od godz. 16:00 do 10/03/2023 do godz. 23:59 – jest to okres, w którym przyjmowane są również zgłoszenia do Konkursu.
 2. Treść Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz w poście konkursowym, blogu strony spinningista.pl

 

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnicy”)  zamieszkałe w Polsce w czasie trwania Konkursu.  Każdy Uczestnik musi posiadać konto na Facebooku (warunki rejestracji na stronie facebook.com). Uczestnik Konkursu może zgłosić się do Konkursu wyłącznie jeden raz (wysłać jedno zgłoszenie). W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Fishing Poland, osoby uczestniczące w organizacji Konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, osoby znajdujące się pod opieką lub kuratelą, jak również osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.


ZASADY KONKURSU:

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien w okresie od 22/02/2023 od godz. 16:00 do 10/03/2023 do godz. 23:59 (dalej: okres trwania Konkursu) spełnić łącznie następujące warunki: Opublikuj komentarz wraz ze zdjęciem pod postem konkursowym na Facebooku (LINK) odpowiadając na pytanie konkursowe: Jaki gatunek ryby lubisz najczęściej łowić? Dodać zdjęcie swojego okazu ( ryby), Udostępnić post konkursowy i polubić profil SPINNINGISTA.PL na portalu facebook.com
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez zamieszczenie przez Uczestnika komentarza z przedstawieniem odpowiedzi. Zgłoszenie konkursowe musi zostać opublikowane pod postem konkursowym (link: LINK). Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

 1. Post Uczestnika może zawierać zdjęcia i rysunki.

 

 1. Zgłoszenie niezgodne z treścią niniejszego Regulaminu, w tym przekazane po upływie okresu trwania Konkursu, nie będzie rozpatrywane.

 

 1. Uczestnik Konkursu może zgłosić się do Konkursu wyłącznie jeden raz.  W sytuacji, gdyby dany Uczestnik przesłał więcej niż jedno zgłoszenie, wówczas przy przyznawaniu Nagród Komisja Konkursowa bierze pod uwagę pierwsze spośród wszystkich przesłanych przez danego Uczestnika zgłoszeń.

NAGRODY DLA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU:

 1. W Konkursie zostanie przyznanych łącznie 4 nagrody, spośród odpowiedzi udzielonych pod postem konkursowym  W Konkursie zostaną przyznane poniższe nagrody:
  1. jeden zestaw obrotówek szczupakowych (5szt.) o wartości 80zł zł (osiemdziesiąt złotych),
  2. zestaw 4 mikro wahadłówek KIFUKU 33mm – 4,5g - każdy z nich o wartości 72,00 zł (siedemset dwa złote),
  3. etui – piórnik na obrotówki na 18 szt. - o wartości 99 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). 
  4. 3szt Wahadłówek Ondulix kolory do wyboru z aktualnej oferty w dowolnym rozmiarze o wartości ok. 70 zł

Jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego przewidują powstanie obowiązku podatkowego w związku z przyznaniem Nagrody, do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody przeznaczona na zapłatę 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie może być inaczej zadysponowana niż tytułem zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego, w szczególności nie podlega wypłacie na rzecz Laureata na co Laureat poprzez wzięcie udziału w Konkursie wyraża zgodę. W związku z dodatkową nagrodą pieniężną, Laureat Konkursu nie ma obowiązku wpłaty Organizatorowi zryczałtowanego podatku od Nagrody. Żadna nagroda nie podlega wymianie na inną lub ekwiwalent pieniężny.

Organizator informuje, że przekazanie nagród jest uzależnione od poprawnego podpisania protokołu przekazania nagród w celach podatkowych.

Organizator informuje, że od nagród przewidzianych w Konkursie Organizator ma obowiązek pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych.

Uiszczenie należnych podatków od nagród określonych w “NAGRODY DLA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU” niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

Organizator sporządzi deklarację PIT-8 AR, tj. deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie podatku pobranego od Nagród i prześle ją do właściwego urzędu skarbowego.

 1. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, składającą się z przedstawicieli Organizatora (dalej: Komisja Konkursowa). Zadaniem Komisji Konkursowej będzie dokonanie oceny zgłoszonych komentarzy oraz dokonanie wyboru Zwycięzców Konkursu spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń. Komisja wybierze 4 (czterech) Zwycięzców. Komisja Konkursowa będzie ponadto nadzorować przebieg Konkursu oraz przestrzeganie Regulaminu.
 2. Komisja Konkursowa przyzna Nagrody Konkursowe na podstawie swobodnej oceny zgłoszeń, w tym m.in. takich kryteriów jak pomysłowość, oryginalność i niepowtarzalność.

 

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w komentarzu pod postem konkursowym w terminie 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia okresu Konkursu. Ponadto Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem serwisu Facebook (facebook.com) w komentarzu pod postem konkursowym. Zwycięzcy Konkursu zostaną poproszeni o kontakt mailowy poprzez adres e-mail: biuro@spinningista.pl, dedykowany specjalnie dla celów Konkursu. 

 

 1. Po otrzymaniu wiadomości mailowej od Organizatora każdy Zwycięzca zostanie poproszony o przesłanie w ciągu czternastu (14) dni roboczych od daty otrzymania wiadomości następujących danych osobowych na adres e-mail wysłany przez Organizatora: Imię i nazwisko oraz adres, na który ma zostać wysłana nagroda.
 2. Zwycięzca Konkursu utraci prawo do otrzymania Nagrody w przypadku, gdy:
 3. a) Organizatorowi, pomimo co najmniej dwukrotnej próby skontaktowania się z danym Zwycięzcą (przy czym druga próba kontaktu nastąpi co najmniej czternaście (14) dni roboczych po pierwszej) w trybie punktu 15 (zdanie pierwsze) (tj. w trybie wiadomości mailowej wysłanej za pośrednictwem adresu e-mail), nie uda się skontaktować ze Zwycięzcą Konkursu i otrzymać jego adresu do wysyłki na potrzeby dystrybucji Nagrody w tym Konkursie,
 4. b) Zwycięzca Konkursu odmówi podania danych osobowych umożliwiających wydanie Nagrody lub nie udzieli tych danych pomimo dodatkowego wezwania za pośrednictwem poczty elektronicznej ze strony Organizatora.
 5. Nagroda zostanie wysłana do każdego Zwycięzcy na adres podany przez Zwycięzcę w terminie dwudziestu ośmiu (28) dni roboczych od dnia przesłania danych osobowych przez wszystkich Zwycięzców w regulaminowym czasie (pkt 15). 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu podanych w związku z udziałem w Konkursie jest Fishing Poland. Dane Osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców Konkursu, przyznania i wydania nagrody Zwycięzcom Konkursu oraz w związku z ewentualnym przeprowadzeniem postępowania reklamacyjnego.
 2. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na podstawie zgody udzielonej przez danego Uczestnika Konkursu oraz wszelkich obowiązujących przepisów prawa krajowego.

 

 1. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy:
 2. a) upoważnieni pracownicy Fishing Poland
 3. b) Organizator i jego upoważnieni pracownicy lub współpracownicy na podstawie umowy powierzenia przetwarzania Danych Osobowych, w celu przeprowadzenia wszystkich czynności Konkursu;,
 4. c) inni usługodawcy, którym Organizator w drodze umowy powierza przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w szczególności dostawcy usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację lub Zwycięzcy Konkursu nagrody.
 5. Dane Osobowe Uczestnika zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu Konkursu i okresie postępowania reklamacyjnego zgodnie z pkt 26-28 poniżej, a Dane Osobowe Zwycięzców Konkursu, którym Organizator wydał nagrody, będą przechowywane przez Fishing Poland na czas prowadzenia postępowania konkursowego i reklamacyjnego. Dane osobowe Zwycięzców w postaci ich wizerunku będą przetwarzane przez Fishing Polandw okresie obowiązywania zgody i licencji, o której mowa w pkt 29 poniżej.

 

 1. Każdy Uczestnik Konkursu jest uprawniony do uzyskania informacji na temat przetwarzania jego Danych Osobowych. W celu uzyskania takich informacji i/lub zgłoszenia żądania, o którym mowa poniżej, Uczestnik Konkursu powinien wysłać zapytanie drogą elektroniczną na adres biuro@suissex-inc.pl, wpisując w temacie wiadomości ,,konkurs spinningista.pl".
 2. Każdy Uczestnik, którego Dane Osobowe są przetwarzane przez Fishing Poland ma prawo dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich poprawiania, prostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia Danych Osobowych. Złożenie żądania usunięcia danych osobowych w czasie trwania Konkursu jest możliwe, lecz uniemożliwia dalszy udział Uczestnika w Konkursie.

 

 1. Każda osoba, której Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody jest uprawniona w dowolnym momencie do wycofania zgody na przetwarzanie swoich Danych Osobowych przez Fishing Poland, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych niezbędnych do wzięcia udziału w Konkursie, w tym rozstrzygnięcia Konkursu, ogłoszenia wyników lub dostarczenia nagrody, w czasie jego trwania jest możliwe, lecz uniemożliwia dalszy udział Uczestnika w Konkursie.
 2. Każda osoba, której Dane Osobowych są przetwarzane jest uprawniona do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO:

 1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu mogą być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 (trzydzieści) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji) na adres firmy Fishing Poland ul. Matejki Boczna 2/1/16 lub e-mailem: biuro@spinningista.pl. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko oraz dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis - powód reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

 

 1. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego (data nadania).
 2. Reklamacje rozpatrzone zostaną przez Komisję Konkursową. Decyzja Komisji zostanie nadana listem poleconym do Uczestnika Konkursu zgłaszającego reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od daty doręczenia Organizatorowi Konkursu reklamacji. Decyzja Komisji jest ostateczna. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

LICENCJA i ZGODA NA ROZPOWSZECHNIENIE WIZERUNKU

 1. Przystępując do jakiegokolwiek konkursu:
 2. a) potwierdzasz, że jest się właścicielem przesłanego zadania,
 3. b) praca nie stanowi świadomej kopii lub naruszenia praw jakiejkolwiek innej osoby 
 4. c) Fishing Poland może powielać i wykorzystywać zgłoszoną przez Ciebie pracę w jakichkolwiek mediach (w tym bez ograniczeń w Fishing Poland , w Internecie i kanałach publikacji oraz portalach społecznościowych) na całym świecie i bez ograniczeń czasowych, aby przeprowadzić konkurs i wyłonić zwycięzców (co może obejmować opublikowanie Twoich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, wizerunku, wieku i pseudonimu oraz Twojej pracy w celu przeprowadzenia głosowania publicznego, aby wyłonić finalistów lub zwycięzcę i osoby zajmujące kolejne miejsca) oraz we wszystkich związanych z tym celach promocyjnych, mających na celu promowanie konkursu i promowanie Fishing Poland (oraz jego partnerów, będących sponsorami).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 

 1. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności:
 2. a) biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnych danych osobowych,
 3. b) prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,
 4. c) prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczeń.
 5. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w zakresie zgodnym z przepisami prawa, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie pogorszy to warunków uczestnictwa w Konkursie oraz nie naruszy żadnych praw nabytych przez Uczestników Konkursu. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania Konkursu i/lub zwiększenia puli nagród. O zmianie Regulaminu wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie stosownej informacji pod postem konkursowym

 

 1. Każdy uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, prowadzony, wspierany przez serwis Facebook czy też związany z serwisem Facebook. Za organizację i przeprowadzenie Konkursu odpowiada Organizator. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze zwolnieniem przez Uczestnika serwisu Facebook z odpowiedzialności z tytułu prowadzonego przez Organizatora konkursu.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl